Disclaimer

 

 

Wanneer u deze website bezoekt en evt. informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.
By visiting this website and using any information, you are accepting the terms and conditions described in this disclaimer.

E-mail
E-mailberichten (inclusief bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Het is niet toegestaan om e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden. Schouten Insurance International sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in berichten niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van e-mailberichten. In verband met toenemende spam kan het zijn dat e-mail berichten met vertraging worden afgehandeld. Mocht u binnen 14 dagen geen antwoord hebben ontvangen dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen.
E-mail messages (including attachments) are solely intended for the addressee(s). If you receive a message that is not intended for you, you are kindly requested to inform the sender. It is not allowed to use, to copy or distribute e-mail messages, wholly or in part, without permission. Schouten Insurance International excludes any liability for incorrect or incomplete information or information that is not received timely, and for any losses suffered as a consequence of e-mail messages. With regard to increasing spam it is possible that there is a delay in the handling of e-mail messages. Should you not have received a reply within 14 days we advise you to contact us by telephone.

Aansprakelijkheid / Liability
De op deze website aanwezige programma’s en getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Tevens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel onjuiste werking en of onjuiste berekening van offerteprogramma’s van Schouten Insurance International of derden. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Schouten Insurance International kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Schouten Insurance International verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked.
The programs, tools and the information provided on this website is compiled with the greatest of care. However, we accept no liability whatsoever for incomplete and/or incorrect information and for improper functioning of this website. Neither do we accept any liability for improper functioning and/or miscalculations of quotation programmes of Schouten Insurance International or third parties. We will make every effort to prevent misuse, we are however not liable for information and/or messages sent by users of the website via Internet. Schouten Insurance International cannot be held liable if viruses should occur on this website. Neither can Schouten Insurance International be held liable for the content, use or functioning of the websites linked to this website.

Intellectueel Eigendom / Intelectual Property
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Schouten Insurance International (of bij derden die toestemming hebben verleend aan Schouten Insurance International), en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van Schouten Insurance International of derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen, te kopiëren of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouten Insurance International.
All information presented on this website, including text, photographs, illustrations, graphs, brands, logo’s, trade names and other names, are either owned by or licensed to Schouten Insurance International (or third parties that have granted permission to Schouten Insurance International), and are protected by copyright law, trademark law and/or any other intellectual property law. This information remains the property of Schouten Insurance International or third parties. Users of this website are not permitted to copy the content of this website in any way, for example by forwarding or distributing the content or making the content available to third parties – wether or not in exchange for payment – without the prior written consent of Schouten Insurance International.

Databescherming / Data Protection
Schouten Insurance International respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Schouten Insurance International gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.
Schouten Insurance International respects the privacy of all visitors to this website. Below is described how Schouten Insurance International collects data en how these data are used.
Privacy
Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.
All personal data provided via this website will be treated in accordance with the applicable privacy laws. These data will never be made available to third parties.

Persoonsgegevens / Personal Data
Schouten Insurance International verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Schouten Insurance International toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan voor het gewenste doel en te verwerken en te gebruiken voor statistische doeleinden.
Schouten Insurance International does not collect personal data, unless these are provided on a voluntary basis. By filling in and forwarding an order form or by sending an e-mail users give Schouten Insurance International permission to use and store their personal data for the intended usage and use these data for statistical purposes.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie / Automatically Collected Non-Personal Identification Information
In sommige gevallen zal Schouten Insurance International gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.
In some cases Schouten Insurance International will collect data of a non-personal nature, such as which version of a browser or computer operating system a visitor uses, IP addresses issued by providers, etc. These data help us to better attune our website to the wishes and preferences of visitors.

Geschillen / Disputes
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
Any disputes related to this website will be subject to Dutch law, in which the Dutch judge is exclusiveliy competent.

Wijzigingen / Changes
Wij behouden het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.
We reserve the right to make changes to this disclaimer at any time, without notification. If you continue to use this website you are automatically bound by the terms and conditions of the changed disclaimer.Altijd op zoek naar unieke oplossingen